Partner Medialny

Hotelarz Traveler

Regulamin

Regulamin Plebiscytu "TOPHOTEL 2017"

(dalej zwany „Regulaminem”)

 

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w plebiscycie „TOPHOTEL 2017” (dalej zwany “Plebiscytem”).

2. Organizatorem Plebiscytu jest firma eTravel Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-625), ul. Woronicza 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000394089, o kapitale zakładowym 2.020.000 złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 526-23-61-606 (zwana dalej „Organizatorem” lub „eTravel”).

3. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Uczestnik – osoba pełnoletnia, która oddała głos w Plebiscycie na zasadach określonych w Regulaminie.
b) hotel – to obiekt noclegowy/obiekt posiadający podpisaną umowę handlową z eTravel na dystrybucję miejsc noclegowych. Pojęcie obejmuje takie obiekty jak: hotele, motele, pensjonaty, aparthotele, pokoje gościnne.

4. Plebiscyt organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem Organizatora w ramach strony http://www.tophotel.pl (dalej zwana „Stroną”), za pośrednictwem specjalnego modułu do głosowania. Przystąpienie do Plebiscytu następuje poprzez oddanie głosu przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Plebiscyt trwa od godz. 12.00 04.04.2017 r. do godz. 23.59 dnia 05.05.2017 r.

6. Plebiscyt ma na celu wyłonienie spośród nominowanych, hotelu znajdującego się na terenie Polski, który na podstawie ocen Klientów i głosów Uczestników zwycięży w danej kategorii.

Plebiscyt obejmuje 17 kategorii:

1. Debiut
2. Business
3. Conferencess
4. By the Airport
5. On the Roard
6. Service
7. Economy
8. Luxury
9. Design
10. Sport & Fitness
11. Spa
12. Weekend
13. Sea
14. Mountains
15. Lakes
16. City
17. Apartments.

7. W Plebiscycie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią. Jednakże w Plebiscycie nie mogą wziąć udziału:

a) członkowie organów Organizatora, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
b) członkowie Komisji i Komisji Plebiscytu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Wszystkie kategorie, jak i nominowane hotele, na które można oddawać swoje głosy, wyszczególnione są i opisane na stronie www.tophotel.pl. Głosować można w dowolnej liczbie kategorii, jednakże w danej kategorii można zagłosować tylko raz, na jeden wybrany hotel.

9. Przez głosowanie rozumiane jest oddanie głosu, w terminie określonym w ust. 5 powyżej, na wybrany hotel w danej kategorii za pomocą mechanizmu funkcjonalności znajdującego się na Stronie Plebiscytu.

10. Podczas głosowania Uczestnik oddaje głos anonimowo.

§ 2 [Nominacje]

1. Nominacje otrzymały hotele, które na dzień 31 grudnia 2016 r. spełniały poniższe wymagania: a) były obecne w bazie hotele.pl i miały status hotelu udostępnionego do sprzedaży; b) spełniają warunki wskazane w charakterystyce każdej kategorii (patrz § 2 [Nominacje] ust. 1 lit d i ust. 4);

2. Na liście nominowanych zamieszczonej na stronie www.tophotel.pl w poszczególnych kategoriach znalazły się obiekty wskazane przez Organizatora.

3. Jeden hotel może być nominowany w więcej niż jednej kategorii.

4. Nad prawidłowością nominowania hoteli do każdej z kategorii, o których mowa w ust. 1, oraz przebiegu Plebiscytu czuwa Komisja Plebiscytu. W skład 3-osobowej Komisji Plebiscytu wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.

5. Hotele w Plebiscycie podzielone są na 17 kategorii:

a) Nominacje w kategorii Debiut otrzymały hotele wyróżniające się oryginalnością i wysoką jakością świadczonych usług wśród hoteli, które otwarte zostały w 2016 roku.
b) Nominacje w kategorii Business otrzymały hotele z najwyższą oceną, których części składowe ogólnej oceny takie jak: profesjonalne zaplecze biznesowe, udogodnienia dla biznesu, dobra lokalizacja były najwyżej ocenione.
c) Nominacje w kategorii Conferencess otrzymały hotele posiadające kompleksowe zaplecze konferencyjne, które zostało najwyżej ocenione.
d) Nominacje w kategorii By the Airport otrzymały najwyżej oceniane hotele zlokalizowane przy lotniskach i idealne dla osób podróżujących.
e) Nominacje w kategorii On the Road otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli, które w swojej ofercie posiadają idealne rozwiązania dla handlowców.
f) Nominacje w kategorii Service otrzymały hotele z najwyższą oceną dotyczącą wyróżniającej się obsługi hotelowej na portalu hotele.pl w 2016.
g) Nominacje w kategorii Economy otrzymały najwyżej oceniane hotele jednogwiazdkowe.
h) Nominacje w kategorii Luxury otrzymały najwyżej oceniane hotele pięciogwiazdkowe.
i) Nominacje w kategorii Design otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli, które wyróżniają się unikalnym wystrojem wnętrz i dbałością o ich innowacyjny charakter.
j) Nominacje w kategorii Sport & Fitness otrzymały najwyżej oceniane hotele, które wyróżnia kompleksowe i profesjonalne zaplecze sportowe i rekreacyjne.
k) Nominacje w kategorii Spa otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród obiektów, które oferują swoim gościom bogate zaplecze usług SPA.
l) Nominacje w kategorii Weekend otrzymały najwyżej oceniane hotele, które spełniają wymagania idealnego hotelu na krótki pobyt w mieście dla dwojga.
m) Nominacje w kategorii Sea otrzymały najwyżej oceniane hotele znajdujące się w polskich kurortach nadmorskich, wyróżniające się doskonałą lokalizacją i bogatym wyposażeniem.
n) Nominacje w kategorii Mountains otrzymały najwyżej oceniane hotele znajdujące się polskich kurortach górskich, wyróżniające się doskonałą lokalizacją i bogatym wyposażeniem.
o) Nominacje w kategorii Lakes otrzymały najwyżej oceniane hotele zlokalizowane nad jeziorami, wyróżniające się doskonałą lokalizacją i bogatym wyposażeniem.
p) Nominacje w kategorii City otrzymały najwyżej oceniane hotele zlokalizowane w centrum miast, z wygodnym dojazdem.
r) Nominacje w kategorii Apartments otrzymały najwyżej oceniane obiekty zawierające w swojej ofercie opcję na nocleg z dostępem do wyposażonej kuchni, a przy tym z doskonałą lokalizacją.

6. W każdej kategorii nominowane są 3 obiekty.

7. Organizator ustanawia dwie kategorie specjalne: TOPHOTEL Partner i TOPHOTEL 2017.
a) Nagroda TOPHOTEL Partner przyznawana jest dla najlepszego partnera biznesowego eTravel w 2016 roku.
b) Nagroda TOPHOTEL 2017 przyznawana jest dla hotelu, który zbierze najwięcej głosów w ankiecie wysłanej do wszystkich nominowanych hoteli.

§ 3 [Ogłoszenie wyników głosowania]

1. W głosowaniu w każdej kategorii wygrywa hotel, który uzyskał największą liczbę głosów na stronie www.tophotel.pl.

2. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden obiekt, o wygranej decyduje w drodze głosowania jawnego Komisja Plebiscytu.

3. Hotel, który uzyska największą liczbę głosów w danej kategorii, zostanie wyróżniony tytułem TOPHOTEL 2017 w danej kategorii.

4. Ogłoszenie wyników TOPHOTEL 2017 odbędzie się podczas uroczystej gali dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 4 [Prawa i obowiązki Organizatora]

1. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu grozi wykluczeniem z Plebiscytu. Wykluczenie polega na usunięciu jego głosu lub głosów z bazy, a co za tym idzie nie wzięcie go pod uwagę podczas wyłaniania Zwycięzcy Plebiscytu przez Komisję Plebiscytu.

2. Po zakończeniu głosowania wszystkie oddane głosy zostaną poddane weryfikacji. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału, próby wpływania na wyniki Plebiscytu, w szczególności poprzez próbę znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Plebiscytu, głos danego Uczestnika nie będzie brany pod uwagę w procesie wyboru zwycięskiego obiektu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyeliminowania z Plebiscytu hotelu, który rażąco nie przestrzega umów zawartych z eTravel.

4. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu, w tym Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Plebiscytu, na adres Organizatora Konkursu: ul. Woronicza 15 2, 02-625 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Plebiscyt TOPHOTEL 2017". Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. O wyniku postępowania reklamacyjnego organizator pisemnie powiadomi Uczestnika. Regulamin Plebiscytu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

5. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu w przypadkach wynikających ze zmian przepisów prawa mających zastosowanie do organizacji Plebiscytu, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. W przypadkach związanych z technicznymi problemami funkcjonowania Plebiscytu (np. awaria sieci komputerowej) Organizator może zmienić określone Regulaminem daty zakończenia głosowania i publikacji wyników. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody zaistniałe w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń wynikających z siły wyższej.

§ 5 [Postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.